เลือกหน้า

ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2.วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4.ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

5.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างงๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย