ประกันคุณภาพ

หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งาน

121636
วันนี้วันนี้551
เมื่อวานเมื่อวาน1903
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2454
เดือนนี้เดือนนี้10000
ทุกวันทุกวัน1216366ปรัชญา  


วินัยดี  ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา  ร่วมพัฒนาสังคม

 


 


วิสัยทัศน์

 

               จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม


 พันธกิจ


               ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อการจักการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ทำได้ เข้าใจชีวิต สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับอาเซียนและสากล

เป้าหมาย


1. ด้านการบริหารและการจัดการ
2. ด้านวิชาการ/การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3. ด้านทรัพยากร/บุคลากร
4. ด้านอาคาร สถานที่  ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
5. ด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
6. ด้านสภาพแวดล้อม
7. ด้านกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
8. ด้านงบประมาณ 
9. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา    
10. ด้านการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและการรายงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  (Phatthalung Technical College)
ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 3066   / โทรสาร   0 7461 3052
Website : http://www.ptl.ac.th      facebook
Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ผู้ดูแลเว็บ)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates celebrity search Valid XHTML and CSS.