เลือกหน้า

นางสาววริษฐา มิตรคุณ นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น