เลือกหน้า

นายประสงค์ อยู่ทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นายสมหมาย รอดเนียม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายศิริวัฒน์ รักสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายธนิต แท่นปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ