เลือกหน้า

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 2562

วินัยดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ร่วมพัฒนาสังคม

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการศึกษา  วิเคราะห์  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษา  ทั้งภายในและภายนอก  สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  ดังนี้

วิสัยทัศน์  (Vision)

หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดวิสัยทัศน์  ไว้ดังนี้

“เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  และบริการสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา”

พันธกิจ  (Mission)

หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ  โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์  (Goals)  รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

พันธกิจที่  ๑  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที่  ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

พันธกิจที่  ๓  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจที่  ๔  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีวศึกษา

พันธกิจที่  ๕  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

กลยุทธ์  (Strategy)

         หมายถึง  การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามประสงค์ที่กำหนดไว้

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๑  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธ์

๑.๑  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมืองโดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  สันติวิธี  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม  พหุวัฒนธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

๑.๒  พัฒนาระบบ  กลไก  และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้การทะเลาะวิวาท  การสร้างความรุนแรงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียน

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์

๑.๑  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

๑.๒  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๓  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์

๑.๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย  ๔.๐

๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ

๑.๓  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

๑.๔  ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๔  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีวศึกษา

กลยุทธ์

๑.๑  เพิ่มโอกาส  ความเสมอภาคและสารสนเทศที่ครอบคลุม  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๑.๒  พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เรียนและสารสนเทศที่ครอบคลุม  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๕  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑.๑  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีจิตสำนึก  ทัศนคติ  ค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒  พัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓  พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชิวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

กลยุทธ์

๑.๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๑.๒  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑.๓  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา

วินัยดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ร่วมพัฒนาสังคม

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการศึกษา  วิเคราะห์  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษา  ทั้งภายในและภายนอก  สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  ดังนี้

วิสัยทัศน์  (Vision)

หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดวิสัยทัศน์  ไว้ดังนี้

“เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  และบริการสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา”

พันธกิจ  (Mission)

หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ  โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์  (Goals)  รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

พันธกิจที่  ๑  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที่  ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

พันธกิจที่  ๓  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจที่  ๔  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีวศึกษา

พันธกิจที่  ๕  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

กลยุทธ์  (Strategy)

         หมายถึง  การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามประสงค์ที่กำหนดไว้

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๑  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธ์

๑.๑  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมืองโดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  สันติวิธี  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม  พหุวัฒนธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

๑.๒  พัฒนาระบบ  กลไก  และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้การทะเลาะวิวาท  การสร้างความรุนแรงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียน

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์

๑.๑  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

๑.๒  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๓  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์

๑.๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย  ๔.๐

๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ

๑.๓  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

๑.๔  ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๔  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีวศึกษา

กลยุทธ์

๑.๑  เพิ่มโอกาส  ความเสมอภาคและสารสนเทศที่ครอบคลุม  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๑.๒  พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เรียนและสารสนเทศที่ครอบคลุม  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๕  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑.๑  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีจิตสำนึก  ทัศนคติ  ค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒  พัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓  พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชิวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

พันธกิจที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

กลยุทธ์

๑.๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๑.๒  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑.๓  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา