28/04/2017 การประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จในงาน "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
28/04/2017 ข่าวประจำวันที่ 28 เมษายน 2560
27/04/2017 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งครู จำนวน 2 ราย
27/04/2017 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย
27/04/2017 ประชุม"การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลเพื่อคนพิการ" ประจำปีงบประมาณ 2560
27/04/2017 ข่าวประจำวันที่ 27 เมษายน 2560
26/04/2017 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
26/04/2017 บันทึกเทปรายการเชิญชวนร่วมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ ปีพุทธศักราช 2560
26/04/2017 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย - เขตทั่วไป
26/04/2017 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย - ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
26/04/2017 ข่าวประจำวันที่ 25-26 เมษายน 2560
26/04/2017 ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาบันอาชีวศึกษา
25/04/2017 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 9
24/04/2017 การบ่มเพาะนักวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
24/04/2017 รายชื่ออบรม ชมรมถ่ายภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
24/04/2017 ข่าวประจำวันที่ 22-24 เมษายน 2560
21/04/2017 การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
21/04/2017 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2560
21/04/2017 สรุปองค์ความรู้ ชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา
21/04/2017 การประชุมคณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2560